Hoe het werkt

HOE HET WERKT


Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking SCE, Postcoderoosregeling


Tot 1 april 2021 gold de regeling Teruggave Energiebelasting, ook wel Postcoderoosregeling genoemd. Deelnemers , die lid zijn van een coöperatie, en die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief, op een andere locatie opwekken. Je kon energiebelasting terugontvangen tot de hoeveelheid kWh die jezelf verbruikt; daarnaast ontving je via de coöperatie de opbrengst van de stroomverkoop ( verminderd met de kosten).


Vanaf 1 april 2021 geldt de nieuwe Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking ( SCE). Een coöperatie ( zoals Zon op Heuvelrug) koopt een zonnestroominstallatie en legt deze aan op het groot dak van een gemeente, een agrarisch bedrijf, een ondernemer of op een stuk land. Een groep mensen wordt lid van een deze coöperatie, en zij kopen allemaal een deel van de installatie. Er komen bijvoorbeeld 250 panelen en 25 mensen kopen dan elk 10 panelen. De leden moeten wonen binnen de postcoderoos, vandaar de naam van de regeling. De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie-installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

De coöperatie krijgt 15 jaar lang een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte stroom van de overheid, het bedrag wordt verminderd met de opbrengst van de verkoop van de opgewekte stroom.

De nieuwe regeling is bedoeld voor mensen die lokaal collectief duurzame energie willen opwekken, en deelname heeft geen relatie met je eigen stroomverbruik.Kosten en opbrengsten


De aanschafprijs van een paneel en bijbehorende installatie, met een opbrengst van circa 300 kWh,  kost rond de € 310.  De subsidie bedraagt 15 jaar lang circa 14 cent per opgewekt kWh per jaar, ofwel 300 x € 0,14 = € 42 per paneel per jaar. Van deze ‘opbrengst’ moeten de jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering en administratie nog af, zodat de opbrengst per paneel per jaar ongeveer € 35 bedraagt. De terugverdientijd is dan circa 8 tot 9 jaar.Meedoen: Informatiebijeenkomst en voorinschrijving


Iedereen die belangstelling heeft voor één of meer panelen en binnen de postcodes van het betreffende project woont dan wel zijn bedrijf heeft gevestigd, kan een voorinschrijving doen via de website van Heuvelrug Energie.

Om voor in te schrijven hoef je nog geen lid te worden van onze coöperatie. Dat moet wel bij de formele inschrijving. Na de informatieavond krijgen alle bewoners die een voorinschrijving hebben gedaan een uitgebreid informatiepakket waarin ook de gehele financiële verantwoording in de vorm van een businesscase is opgenomen.


Indien er een locatie beschikbaar is wordt voor belangstellenden die zich via Heuvelrug Energie hebben aangemeld een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar geven we nadere toelichting op het project.Officiële inschrijving


Als de belangstelling voor een project groter is dan het aantal beschikbare zonnepanelen wordt er onder de voorinschrijvingen geloot. Per project wordt vooraf bekend gemaakt hoe de toewijzing plaatsvindt.

De bewoners die zijn ingeloot krijgen hiervan bericht en worden verzocht om de voorinschrijving om te zetten in een officiële inschrijving en een aanbetaling te doen van 25% van de totale verwachte investering. En daarbij worden zij lid van de coöperatie.Offerte, aansluiting op het stroomnet en installatie


Bij voldoende belangstelling tijdens de voorinschrijving vraagt het bestuur offertes op bij drie installateurs: twee lokale en een landelijk opererende.

Op basis van de offertes krijgen we een gedetailleerd beeld van de daadwerkelijke kostprijs per paneel.  Dit is ook het moment om de netbeheerder formeel opdracht te geven om de aansluiting van de installatie op het stroomnet gereed te maken. De keuze voor de installateur wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedaan, op basis van een voorstel van het bestuur. Na de keuze van de installateur wordt het restant van de werkelijke kostprijs van de certificaten bij de leden in rekening gebracht. Op het moment dat de betalingen binnen zijn, wordt opdracht verleend aan de geselecteerde installateur om de installatie aan te leggen.


 

Nog een paar zaken die handig zijn om te weten


Mocht je in de toekomst gaan verhuizen naar een adres buiten de genoemde postcodes, dan kun je panelen houden.

De gehele administratie wordt door de coöperatie voor je gedaan. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Jaarlijks houdt de coöperatie een ALV waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en worden besluiten genomen over reserveringen en het omgaan met winst en verlies. Tevens worden daar nieuwe projecten besproken.